Wanting to Prevent Pregnancy? Looking for a Fresh Approach to Birth Control? [Vietnamese] - page 10

10
Học Cách Nhận Biết Các Dấu Hiệu Bắt Đầu Thụ
Thai
Giai đoạn thụ thai của chu kỳ bắt đầu khi các buồng trứng bắt đầu tạo ra hoóc-môn
oestrogen khi trứng phát triển. Hoóc-môn này kích thích cổ tử cung tạo ra các loại chất
nhầy khác nhau. Thay đổi về cảm giác và đặc điểm ngoại quan của chất nhầy là cách tự
nhiên cho quý vị biết bây giờ quý vị đang có khả năng thụ thai.
Một trong các loại chất nhầy được tạo ra bởi cổ tử
cung làm tan nút chất nhầy. Điều này có nghia là tinh
trùng có thể đi vào tử cung. Một loại chất nhầy khác
hoạt động như bộ lọc, phá hủy các tế bào tinh trùng
không phù hợp. Tuy nhiên, loại chất nhầy khác hình
thành các kênh dẫn giúp tinh trùng đi qua hệ sinh sản
để gặp và thụ tinh với trứng. Chất nhầy này cũng bảo
vệ và nuôi dưỡng tinh trùng, giúp tinh trùng sống tối
đa 5 ngày.
Khi các buồng trứng tạo ra lượng hoóc-môn oestrogen
ngày càng tăng, quý vị sẽ nhận thấy dạng chất nhầy
đang thay đổi và sự khác biệt về cảm giác mà chất
nhầy tạo ra. Chất nhầy trở nên ngày càng ướt hơn và sau đó trơn. Quý vị có thể nhận
thấy chất nhầy trở nên mỏng hơn và trong hơn. Nhưng ngay cả khi quý vị không thấy bất
kỳ chất nhầy nào, cảm giác trơn cũng có nghia là quý vị có khả năng thụ thai.
S bi n
đ
i c a D ng Th thai
Màng ch t nh n trôi
kh i c t cung Tinh
trùng có th vào
C m giác thay
đ
i.
Có th th y ch t nh n
Oestrogen t
ă
ng lên:
-- N i m c t cung phát tri n
-- C t cung ti t ra ch t nh n l ng
S bi n đ i c a D ng Th thai
Mỗi phụ nữ là một cá
nhân có dạng chất
nhầy tử cung riêng.
Và dạng duy nhất của
mỗi phụ nữ phản ánh
khá chính xác các
hoóc-môn sinh sản
của người đó.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18
Powered by FlippingBook