Wanting to Prevent Pregnancy? Looking for a Fresh Approach to Birth Control? [Vietnamese] - page 9

9
Học Cách Xác Định Dạng Không Thụ Thai
Trước Khi Rụng Trứng của Quý Vị
Sau chu kỳ kinh nguyệt, lượng hoóc-môn của quý vị thấp. Cổ tử cung của quý vị bị chặn
bởi nút chất nhầy dày mà ngăn tinh trùng đi vào cổ tử cung. Điều này có nghia là quý vị
không có khả năng thụ thai. Đối với nhiều phụ nữ, cảm giác ở âm hộ trong thời gian này
là khô. Điều này được mô tả ở
Dạng Cảm Giác Khô của Việc Không Thụ Thai Cơ Bản
.
Những phụ nữ khác nhận thấy dạng chất dịch không thay đổi. Chất dịch này có cảm
giác và đặc điểm ngoại quan giống nhau mọi ngày. Đối với những phụ nữ này, chất dịch
này cũng cho biết khả năng không thụ thai. Điều này được mô tả như là
Dạng Chất Dịch
của Việc Không Thụ Thai Cơ Bản
.
“Khả năng thụ thai liên quan đến những thay
đổi nhanh chóng về sản xuất hoóc-môn.
Bất kỳ trường hợp không thay đổi nào hẳn là
không có khả năng thụ thai. Đây là cơ sở cho
Dạng Không Thụ Thai Cơ Bản.”
4
4
Ch t nh n b t kín c t
cung Tinh trùng không
th vào t cung
Âm h khô.
Không th y ch t nh n
D ng Không th thai C
ă
n b n c a c m giác khô
Ch t nh n b t kín c t
cung Tinh trùng không
th vào t cung
C m giác t i âm h
gi ng nh
ư
m i ngày
Các m nh nh c a
màng ch t nh n
D ng Không th thai C
ă
n b n c a ch t ti t
D ng Không th thai Căn b n
c a c m gi c khô
D ng Không th thai Căn
b n c a ch t ti t
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18
Powered by FlippingBook